in , , ,

Kung Ang Mga Patibayan Ay Masira: Pundasyonal Sulo Bato

http://www.facebook.com/DavidRivesMinistries

Ang Awit 11 ay nagbabla sa atin: “Kung ang mga patibayan ay masira, anong magagawa ng matuwid?”

Ang unang taludtod ng Biblia ay ang pundasyon kung saan ang lahat ng iba pang kasulatan ay inilatag: Nang pasimula ay nilikha ng Dios ang langit at ang lupa.

Pero, marami ay hindi tumayo sa pundasyon na iyna, nagke-claim na sa simula nagkaroon ng walang anuman kundi isang higanteng pagsabog.

Advertisement Below:

Bilang Awit 82 ay nagsabi: “Hindi nila nalalaman, ni nauunawa man; sila’y nagsisilakad na paroo’t parito sa kadiliman: lahat ng patibayan ng lupa ay nangakilos.”

Sinasabi sa atin ng PANGINOON sa kanyang sarili: “Oo, ang aking kamay ay siyang naglagay ng patibayan ng lupa, at ang aking kanan ay siyang nagladlad ng langit.” … Isaias 48:13

“Kaya’t ganito ang sabi ng Panginoong Dios, Narito, aking inilalagay sa Sion na pinakapatibayan ang isang bato, isang batong subok, isang mahalagang batong panulok na may matibay na patibayan.” …Isaias 28:16

Kaya sino tayo? Ano ang ating pundasyon? At Sino ang pundasyon? Ang Apostol Paul ay nagbuod nito: “Kayo’y mga kababayan na kasama ng mga banal, at sangbahayan ng Dios; Na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta, na si Cristo Jesus din ang pangulong bato sa panulok;” …Ephesians 2:19-20

Peter, na puno ng Banal na Espiritu, sinabi: “…sa pangalan ni Jesucristo ng taga Nazaret, na inyong ipinako sa krus, na binuhay ng Dios na maguli sa mga patay, dahil sa kaniya ay nakatindig ang taong ito sa inyong harap na walang sakit. Siya ang bato na itinakuwil ninyong mga nagtayo ng bahay, na naging pangulo sa panulok. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan….” Gawa 4:10-12

Oo, ang ating mga pundasyon ay gumuguho bilang palsipikado-intellectuals upang magtangka na himokin tayong malayo mula sa Diyos: “Gayon ma’y ang matibay na pinagsasaligan ng Dios ay nananatili na may tatak nito, Nakikilala ng Panginoon ang mga kaniya….” 2 Timoteo 2:19

Ako si David Rives,
Tunay, na ang langit ay nagpapahayag ng kadakilaan ng Diyos!

Advertisement Below:

Y LIKE ang FB page ni David dito:
SUNDAN kami sa Twitter: http://twitter.com/TheDavidRives
BISITAHIN ang aming opisyal na website para sa tonelada ng libreng impormasyon: http://www.davidrivesministries.org
David Rives MUSIC: http://www.davidrivesmusic.com
Para sa TBN ipakita ang “Creation sa ika-21 Siglo”: http://www.creationinthe21stcentury.com

Avatar photo

Written by David Rives

With a unique combination of creation science and Biblical astronomy, David has built a solid case for our Creator and Savior, Jesus Christ–and the world is taking notice. Host of the weekly TV show "Creation in the 21st Century" on TBN, and author of the book "Wonders Without Number". davidrives.com

Advertisement Below:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0
Advertisement Below:
Advertisement Below:

Isang Unggoy Ng Isang Salamangka

El Big Bang es Ciencia… FICCIÓN